Projekt

We have done it before, and can to it again. Let the previous work do the talking.

PMC1 hjälper företag med projektledning gällande nybyggnation, ombyggnad av lokaler eller IT-infrastrukturprojekt. Arbetet innebär planering, organisering, kvalitetssäkring, riskhantering och kontroll av resurser för att uppnå efterfrågade mål.

Genom att anpassa vår organisation, tillsammans med vårt nätverk av olika resurser, får du den organisation och det resultat av projektet som du önskar.

Projekt

2022 – RÅDGIVNING ÅT WSP ANGÅENDE NYKÖPINGS RESECENTRUM

På uppdrag av WSP bistå med rådgivning i projektstyrningsfrågor avseende WSP uppdrag Nyköpings Resecentrum.


2022 – NYTT UPPDRAG SPÅRVAGNSDEPÅ, Uppsala Spårväg

På uppdrag av Region Uppsala genomföra projektledning för etablering av en spårvagnsdepå för Uppsala Spårväg.


2021 – KALKYLGRANSKNING AV NYTT HÖGRISKLABORATORIUM RI.SE

På uppdrag av WSP genomfördes en analys av kalkyler för uppförandet av ett nytt högrisklaboratorium för batteribränder inom RI.SE anläggning i Borås.


2021 – PROJEKTERINGSGRANSKNING AV NY ELBUSS DEPÅ, Växjö

På uppdrag av Region Kronoberg genomfördes en granskning av projekterade handlingar innan förfrågan utsändes för en ny EL bussdepå i Växjö.


2021-22 – INSTALLATION AV NY TRANSFORMATORBYGGNAD för EL bussladdning

På uppdrag av Region Uppsala genomförs projektering och installation av en ny transformatorbyggnad för att försörja laddningsstationer för elbussar inom Stadsbussdepån. Projektkostnad ca 10 MSEK.


2021-22 – HOPKOPPLING OCH UTÖKNING av Biogasanläggningar mellan Stads- och Regionbuss depåerna

På uppdrag av Region Uppsala genomförs ett projekt för att skapa ett fossilfritt drivmedel till Stads-och Regionbussarna genom att utöka och sammankoppla anläggningarna och försörja dessa med pipeline från Kungsängens gård och Uppsala Vatten. Projektkostnad ca 10 MSEK. Därutöver tillkommer ytterligare projekt med att återanvända befintliga system samt utöka anläggningen med platser för mobila enheter. Efter utbyggnad är denna anläggning för tankning av bussar Sveriges största.


2020-21-22 UPPSALA STADSBUSSDEPÅ

På uppdrag av Region Uppsala som huvudprojektledare genomfördes ett projekträddningsarbete för att färdigställa anläggningen. Projektet är nu överlämnat till Förvaltning inom Region Uppsala och Gamla Uppsala Buss bedriver sin verksamhet i anläggningen sedan februari 2021. Projektkostnad ca 1 000 MSEK.


2019 – UPPSALA SPÅRVÄG

På uppdrag av Region Uppsala, starta upp som delprojektledare för delprojekt Depå inom det gemensamma projektet mellan Uppsala Kommun och Region Uppsala. Projektet innefattar planering och projektering av en lämplig spårvagnsdepå för en entreprenadkostnad om ca 600 MSEK.


2018 – GETINGMIDJAN

Mentorsstöd åt WSP inom projektet med nya broar åt Trafikverket
Att som underkonsult till WSP stötta broprojektörerna för sin framdrift i uppdraget åt entreprenören Implenia. WSP projekterar nya broar och tunnelarbeten samt åtgärder i anslutning till dessa byggnadsverk. Peter bistår WSPs uppdragsansvarige i kontraktuella, tidplanemässiga och rapporteringsmässiga frågor.


2018 – ÅTERUPPBYGGNAD AV DATACENTER EFTER SKADA

På uppdrag av Tele2 och Moderna Försäkringar som huvudprojektledare genomfördes ett försäkringsskadeärende efter en brand i en större datahall. Nya väggar och släckutrustning installerades under pågående avbrottsfri drift i datacenter.


2016-2018 NYTT SLUTFÖRVAR ÅT SKB FORSMARK

Samordnande projekteringsledare för nytt slutförvar
Som underkonsult till WSP ansvarat för samordning av ca 50-70 personer inom WSP för att utföra projektering av slutförvarets ovanmarkanläggningar kopplade till undermarkanläggningar.


2014-2016 DATACENTER DIGIPLEX UPPLANDS-VÄSBY

Projektledare för ombyggnad av Marabou fabriken till Datacenter.
Digiplex AB etablerade ett nytt Datacenter åt Nasdaq och övriga kunder. Projektet omfattade projektering, riskhantering, projektledning av nya datahallar, ledningsarbeten, grundläggning och betongarbeten. En helt ny kraftförsörjning innebar en omflyttning av befintlig högspänning på stolpar samt schakt och inkoppling i samarbete med energileverantören EON. Samtliga försörjningssystem såsom vatten, avlopp, fiberförbindelser och övriga markarbeten utfördes. Nya infartsvägar byggdes samt en ny omplacerad vägbyggnation åt Mondelez (tidigare Marabou).


2012-2014 NYTT HUVUDKONTOR ÅT WESTINGHOUSE SAMT ÅTGÄRDER INOM BRÄNSLEFABRIKEN

Projektledare för nytt huvudkontor i Västerås för 650 arbetsplatser samt åtgärder inom bränslefabriken.
Uppdraget innebar att bygga om en befintlig byggnad för anpassning åt Westinghouse behov samt att utföra åtgärder inom säkerhet och byggteknik inom fabriksområdet för tillverkning av bränslestavar åt kärnkraftsindustrin.


2013-2014 PROJEKTET TRYGG , FORSMARKS KÄRNKRAFTSANLÄGGNING FKA

Som underkonsult till FAVEO utföra Mentorsstöd åt projektledningen inom Vattenfall för utbyte av generatorer och turbiner inom Forsmark 3.
Uppdraget innebar att stötta befintlig projektledning för framdrift och kvalitetssäkring av projektet.


2005-2011 UPPSALA RESECENTRUM

Projektchef på uppdrag av Jernhusen AB.
Projektet omfattade projektering och genomförande av ett nytt Resecentrum i samverkan med Uppsala Kommun, Trafikverket och Banverket. Jernhusen uppförde ett nytt Stationshus med koppling till plattformar och bussangöringar. Projektet genomfördes med full drift som resecentrum utan några störningar i tågtrafiken på grund av byggnadsarbeten. Det gamla Stationshuset från 1866 renoverades och sanerades från hussvamp samt byggdes om till restauranger och kontor.